Author: Not specified Language: text
Description: Not specified Timestamp: 2017-07-25 10:11:25 +0000
View raw paste Reply
 1. /*
 2. Nh?n xét
 3. Bài 4:
 4. Hàm Tong2PhanSo
 5. - Ai b?o truy?n vào 1 lo?t con tr? th? kia h?, truy?n bi?n tùy ti?n
 6. Khi nào em có nhu c?u thay ??i giá tr? c?a bi?n m?i truy?n nó vào hàm dang con tr?
 7. Có c?n thay ??i phân s? 1, phân s? 2 không h??
 8.  
 9. - Không ph?i c? cách th?a ra là t?t ?âu nhé, các ḍng tr?ng không c?n thi?t làm cho code dài thêm và khó nh́n
 10. nên b? b?t các ḍng tr?n 28, 30, 32, 37, 39 41, 46, 48, 50, 55
 11.  
 12. Gi?a các ph?n code , khai báo , nh?p li?u, x? lư... ch? c?n cách nhau 1 ḍng là ?? nh́n r?i
 13. */
 14.  
 15. #include <stdio.h>
 16.  
 17. void Tong2PhanSo(int ptu1, int pmau1, int ptu2, int pmau2, int *ptu, int *pmau)
 18. {
 19.     *ptu = ptu1 * pmau2 + pmau1 * ptu2;
 20.  
 21.     *pmau = pmau1 * pmau2;
 22. }
 23.  
 24. int main()
 25. {
 26.  
 27.     int tu1, mau1;
 28.     int tu2, mau2;
 29.     int tu3, mau3;
 30.     int tu, mau;
 31.     int Tu, Mau;
 32.  
 33.  
 34.     printf("Nhap tu 1 : ");
 35.     scanf("%d", &tu1);
 36.  
 37.     printf("Nhap mau 1 : ");
 38.     scanf("%d", &mau1);
 39.  
 40.     printf("Nhap tu 2 : ");
 41.     scanf("%d", &tu2);
 42.  
 43.     printf("Nhap mau 2 : ");
 44.     scanf("%d", &mau2);
 45.  
 46.     printf("Nhap tu 3 : ");
 47.     scanf("%d", &tu3);
 48.  
 49.     printf("Nhap mau 3 : ");
 50.     scanf("%d", &mau3);
 51.  
 52.     Tong2PhanSo(tu1, mau1, tu2, mau2, &tu, &mau);
 53.     Tong2PhanSo(tu, mau, tu3, mau3, &Tu, &Mau);
 54.  
 55.     printf("Tong la : %d/%d \n", Tu, Mau);
 56.  
 57.     return 0;
 58.  
 59. }
 60.  
View raw paste Reply