Author: Not specified Language: text
Description: Not specified Timestamp: 2013-06-06 03:39:07 +0000
View raw paste Reply
 1. Anh ngh? v? em nh? m?t ph??ng tŕnh
 2. M?t h?ng s? không th? nào hi?u ???c
 3. Em là m?t ???ng cong không ??nh tr??c
 4. Mà anh là ti?m c?n theo sau
 5.  
 6. Nh? khi nào ta n?m tay nhau
 7. Là giao tuy?n cu?c ??i biên m?t chính
 8. Là c?t li?u cho t́nh yêu k?t dính
 9. Su?t cu?c ??i ta ch?u l?c cùng nhau
 10.  
 11. Em là bí m?t d??i t?ng sâu
 12. Mà ??a ch?t công tŕnh anh không bi?t ???c
 13. Ai phân tích ???c thành ph?n hoá h?c
 14.  
 15. Mà khi anh ??t t?i tr?ng b?t k?
 16. Em bi?n d?ng quá nhi?u không cho phép
 17.  
 18. Em khó hi?u nh? bài c? h?c ??t
 19. Mà v?ng vàng nh? k?t c?u không gian
 20. Anh v?i em liên k?t b?i m?i hàn
 21. ?ng l?c chính sinh ra t? m?t c?t
 22. ?? v?ng vàng ta ph?i ??t c?t xiên
 23.  
 24. Em khó hi?u nh? ?? án ??u tiên
 25. Mà lư thuy?t ?àn h?i anh không tính ???c
 26. Mà bài toán ?àn h?i th́ em bi?t
 27. Khó h?n nhi?u v?i k?t c?u bêtông
 28. Khi nh́n em, em có bi?t không
 29.  
 30. Em nh? m?t sênô b?ng thép
 31. M?t panel ch? U tuy?t ??p
 32. M?t mái ṿm yên ng?a có dây treo
 33. Em ?i r?i anh v?n ??ng trông theo
 34. M?t c?n c?u t? hành bánh xích
 35. Em huy?n ?o nh? công tŕnh d??i n??c
 36. Nh?ng ???ng cong(?ng) không th? nào thi?u ???c
 37. Su?t cu?c ??i anh bi?t t́m ?âu
 38.  
 39. Và khi anh l?n l?i d??i t?ng sâu
 40. T́m ?? l?n cho delta t́nh c?m
 41. Th́ em h?i bây gi? em có dám
 42. G?n v?i ??i b?ng liên k?t hàn không
 43.  
 44. N?u em b?ng ḷng th́ liên k?t bulông
 45. N?i l?c l?n nh?ng gi?n ??n tính toán
 46. Nào em bi?t r?ng qua n?m tháng
 47. Em v?n là ḍng ?i?n h́nh sin
 48.  
 49. V?i t́nh yêu c?n ph?i có ni?m tin
 50. Ti?n ?? thi công em luôn gi? v?ng
 51. Qu? ti?n l??ng em ch?ng h? nao núng
 52. Vào giá thành ??a tính toán không sai
 53.  
 54. Em ?ang ng?i t́nh t? v?i ai
 55. Anh m?c m?c b?i v́ anh là g?
 56. Th?i ??i thép bêtông không th? b?
 57. K?t c?u công tŕnh v?n c?n g? em ?i!
 58.  
 59. Và khi anh nói chuy?n xa xôi
 60. Anh ngh? v? em nh? toà nhà l?p ghép
 61. Có mái ṿm v? m?ng không gian
 62.  
 63. Em ??ng lo khi ch?u l?c xô ngang
 64. Anh s? ??n bên em làm thanh c?ng hay g?i t?a
 65. Dù t?i tr?ng ??ng yên hay di ??ng
 66. C?ng không th? nào phá ???c ?âu em.
View raw paste Reply